Krypto-omaisuusmarkkinoiden sääntely (MiCA)

Aloittelijoille

Aloittelijan opas kryptovaluutoista

Väliaikainen

Aloittelijan opas lohkoketjuista ja kryptovaluutoista

Asiantuntija

Kryptovaluutta uutisia ammattilaisille

Euroopan unioni otti kesäkuussa 2023 käyttöön Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA), joka on sääntelykehys, jonka tarkoituksena on ohjata krypto-omaisuusalaa. Tämän käänteentekevän asetuksen tavoitteena on vastata haasteisiin ja riskeihin, jotka liittyvät digitaalisten omaisuuserien alaan, joka on tähän asti toiminut pitkälti perinteisen finanssisääntelyn ulkopuolella.

MiCA:n käyttöönotto merkitsee EU:n merkittävää pyrkimystä standardoida säännöt kaikissa jäsenmaissaan, mikä takaa turvallisemmat, avoimemmat ja vakaammat kryptovarallisuusmarkkinat. Keskittymällä kuluttajansuojaan, markkinoiden eheyteen ja rahoitusvakauteen MiCA tasoittaa tietä kryptovarojen yleistymiselle ja edistää samalla alan innovointia ja kasvua. Digitaalisten omaisuuserien alan kehittyessä MiCA on tärkeä askel kohti kattavan oikeudellisen kehyksen luomista, joka tasapainottaa kuluttajien, sijoittajien ja alan sidosryhmien tarpeet.

Krypto-omaisuusmarkkinoiden sääntely (MiCA)

Keskeiset tavoitteet ja soveltamisala

  • Kuluttajansuoja: MiCA:n tavoitteena on suojella sijoittajia ja kuluttajia vaatimalla läpinäkyviä tietoja ja oikeudenmukaisia markkinointikäytäntöjä, mikä auttaa kuluttajia tekemään tietoon perustuvia päätöksiä kryptovaroista.
  • Markkinoiden eheys: Sääntelyllä pyritään estämään markkinoiden väärinkäyttö, manipulointi ja petokset krypto-omaisuusmarkkinoilla ja luomaan turvallisempi ja luotettavampi sijoitusympäristö.
  • Rahoitusvakaus: Sääntelemällä merkittävää krypto-omaisuuteen liittyvää toimintaa MiCA aikoo lieventää järjestelmäriskejä ja varmistaa rahoitusjärjestelmän vakauden.
  • Innovaatio ja kilpailukyky: Sääntelyn ohella MiCA tukee myös innovaatiota ja varmistaa, että EU:n rahoitusala pysyy kilpailukykyisenä ja innovatiivisena ja ottaa vastuullisesti vastaan teknologian kehityksen.

Pääsäännökset

  • Transparenssi ja tiedonantovelvollisuus: Kryptovarojen liikkeeseenlaskijoiden on julkaistava valkoinen kirja, jossa kerrotaan yksityiskohtaisesti hankkeesta, riskeistä ja muista kriittisistä tiedoista. Toimivaltaisten viranomaisten on hyväksyttävä tämä asiakirja.
  • Lupien myöntäminen ja valvonta: Krypto-omaisuuspalvelujen tarjoajien (CASP), mukaan lukien pörssit, lompakkopalvelujen tarjoajat ja muut, on saatava kansallisilta toimivaltaisilta viranomaisilta lupa toimia EU:n alueella. Ne ovat jatkuvan valvonnan alaisia.
  • Kuluttajansuojatoimenpiteet: MiCA sisältää erityissäännöksiä kuluttajansuojasta, kuten selkeät riskivaroitukset, harhaanjohtavien käytäntöjen kieltäminen sekä hallintoa ja eturistiriitoja koskevat säännöt.
  • Toiminnallinen kestävyys: Yhteisöjen on osoitettava toiminnallinen kestävyys monenlaisia riskejä, myös kyberuhkia, vastaan, jotta voidaan varmistaa niiden palvelujen jatkuvuus ja eheys.

Vaikutukset ja seuraukset

  • Kryptomarkkinoille: MiCA johtaa todennäköisesti kryptoalan yrityksille lisääntyneisiin vaatimusten noudattamisesta aiheutuviin kustannuksiin, mutta tarjoaa myös selkeämmän sääntely-ympäristön, joka voi lisätä kuluttajien luottamusta ja helpottaa krypto-omaisuuden laajempaa käyttöönottoa.
  • Globaalit vaikutukset: Yhtenä ensimmäisistä kattavista kryptovarojen sääntelykehyksistä MiCA voisi toimia mallina muille lainkäyttöalueille ja mahdollisesti vaikuttaa kryptosääntelyn maailmanlaajuisiin standardeihin.

MiCA:n edut ja haitat

MiCan edutMiCan haitat
OikeusvarmuusKovia sääntöjä noudatettavaksi
Säännöt räätälöityjä kryptoalalle sopiviksiSakkoja virheellisestä toiminnasta
Luotettavuus. varovaisille asiakkailleKatot USD-stabilcoineille
Yksi lisenssi koko blokissa toimimiseenNFT:t harmaa alue
TradFi-sijoitusten houkutteleminenepäselvää, miten valvonta ulkomailla toimii

Krypto-omaisuuserät, jotka eivät kuulu MiCAR:n piiriin

Depentralisoitu rahoitus

Decentralized Finance (DeFi) edustaa paradigman muutosta rahoitusalalla, sillä se tarjoaa palveluja lainaamisesta omaisuuserien kauppaan ilman keskitettyjä välittäjiä. Vallankumouksellisista mahdollisuuksistaan huolimatta DeFi:n luontainen hajauttaminen aiheuttaa ainutlaatuisia sääntelyhaasteita, jotka usein välttävät perinteiset sääntelykehykset, kuten MiCA:n. Keskitetyn liikkeeseenlaskijaviranomaisen puuttuminen tarkoittaa, että tietyiltä DeFi-protokollilta ja -varoilta puuttuu MiCA:n mukainen selkeä sääntelyvalvonta, ja ne liikkuvat vesillä, joita ei ole vielä kartoitettu kattavilla EU-säännöksillä.

Ei-kannattavat tokenit

Non-fungible tokenit (NFT), digitaaliset omaisuuserät, jotka edustavat omistusoikeutta tai todistavat ainutlaatuisten esineiden aitouden, ovat edelleen esimerkki kryptosääntelyn monimutkaisuudesta. Koska NFT:t ovat ainutlaatuisia ja koska ne edustavat monenlaisia omaisuuseriä digitaalisesta taiteesta reaalimaailman omaisuusoikeuksiin, ne ovat sääntelyn harmaalla alueella. Nykyinen MiCAR-kehys käsittelee ensisijaisesti vaihdettavissa olevia, vaihdettavia omaisuuseriä, jolloin NFT:t jäävät rajavyöhykkeelle, jossa kuluttajansuojaa ja markkinoiden eheyttä koskevat suuntaviivat ovat vähemmän määriteltyjä.

Kryptovaluutat voimassa olevien säännösten alla

Lisäksi kryptovaluutat, joita jo säännellään voimassa olevan rahoituslainsäädännön nojalla ja jotka on tunnustettu arvopapereiksi, johdannaisiksi tai muiksi rahoitusvälineiksi, jäävät MiCARin erityisen soveltamisalan ulkopuolelle. Näihin omaisuuseriin sovelletaan edelleen jo olemassa olevia sääntelypuitteita, jotka voivat tai eivät ehkä täysin vastaa digitaalisen aikakauden tarjoamia uusia riskejä ja mahdollisuuksia.

Krypto-omaisuusluokitukset ja vaatimukset

Muut krypto-omaisuuserät – II osasto:

MiCAR luo perustavanlaatuisen protokollan sellaisille kryptovaroille, joita ei voida luokitella omaisuuseriin perustuviksi tokeneiksi (ART) tai elektronisen rahan tokeneiksi (EMT). Tällaisten omaisuuserien liikkeeseenlaskijoiden on noudatettava kattavaa ilmoitusjärjestelmää, jolla varmistetaan avoimuus ja vastuullisuus. Keskeinen näistä vaatimuksista on velvollisuus laatia, ilmoittaa ja julkaista kryptovarallisuuden valkoinen kirja (CA-WP), jossa määritellään tarkasti sekä sisältö että muoto MiCAR:n vaatimusten mukaisesti. Tämä kulmakiviasiakirja on yhdessä tiukkojen markkinointiviestintäohjeiden kanssa toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle, mikä korostaa liikkeeseenlaskijan vastuuta annettujen tietojen todenperäisyydestä. Nämä säännökset eivät koske tarjouksia, jotka on suunnattu alle 150 henkilölle jäsenvaltiota kohti tai joiden kokonaisvastike on enintään 1 miljoona euroa 12 kuukauden aikana, mikä tarjoaa joustavuutta pienimuotoisemmille toimille.

Varallisuusarvopaperit (ART) – III osasto:

ART-arvopapereiden liikkeeseenlaskuun ja julkiseen tarjoamiseen sovelletaan tiukempaa sääntelyä, mikä heijastaa niiden mahdollista vaikutusta rahoitusvakauteen ja kuluttajien luottamukseen. CA-WP-velvoitteiden lisäksi ART-arvopapereita tarjoavien tai kaupankäynnin kohteeksi pyrkivien yhteisöjen on hankittava toimilupa, jota tukevat tiukat soveltuvuus- ja asianmukaisuuskriteerit. Vaikka CRR-luottolaitokset on vapautettu luvanvaraisuudesta ART:ien liikkeeseenlaskua varten, niiden on ilmoitettava asiasta toimivaltaisille viranomaisille hyvissä ajoin etukäteen. ART-liikkeeseenlaskijoita sitovat lisäksi niiden omia varoja koskevat vaatimukset, omaisuuserien koostumusta koskevat toimeksiannot ja säilytyskäytännöt, joilla varmistetaan vankka riskinhallintakehys. ART-laitosten on myös laadittava elvytys- ja operatiiviset lunastussuunnitelmat, joilla parannetaan toimintahäiriöiden sietokykyä. ART:t, jotka joko pysyvät alle viiden miljoonan euron rajan 12 kuukauden aikana tai jotka on suunnattu yksinomaan päteville sijoittajille, saavat poikkeuksia näistä tiukoista vaatimuksista.

Electronic Money Tokens (EMT) – IV osasto:

MiCA:ssa luodaan sähköisen rahan rahakkeille erillinen sääntelyreitti, joka on linjassa olemassa olevien sähköisen rahan kehysten kanssa. Liikkeeseenlaskijoiden on saatava toimilupa joko CRR-luottolaitoksina tai sähköisen rahan liikkeeseenlaskijoina, ja niissä kielletään selkeästi koron myöntäminen EMT:lle. Sähköisen rahan liikkeeseenlaskua ja lunastettavuutta säännellään rahoitusmarkkinoita koskevilla direktiiveillä, joissa edellytetään, että vähintään 30 prosenttia vastaanotetuista varoista on pidettävä erillään ja loput sijoitettava turvallisiin, likvideihin rahoitusvälineisiin. Kuten ART:n liikkeeseenlaskijat, EMT:n liikkeeseenlaskijat ovat velvollisia laatimaan elvytys- ja lunastussuunnitelmat, joilla varmistetaan toiminnan jatkuvuus ja kuluttajansuoja.

Kryptoarvopalvelut – V osasto:

Keskeistä MiCA:n arkkitehtuurissa on toiminnan vakauden valvontaa ja liiketoimintaa koskevien standardien yhdenmukaistaminen krypto-omaisuuspalvelujen tarjoajien (CAS-palveluntarjoajien) kesken, mikä kattaa laajan valikoiman palveluja kaupankäyntialustoista säilytys-, vaihto- ja neuvontapalveluihin. Tämä yhtenäinen kehys varmistaa, että kaikki markkinaosapuolet noudattavat johdonmukaisia ja korkealaatuisia standardeja, mikä edistää turvallista, avointa ja elinvoimaista krypto-omaisuusekosysteemiä.

MiCA:ta sovelletaan 30. joulukuuta 2024 alkaen, lukuun ottamatta III ja IV osastoa, joita sovelletaan 30. kesäkuuta 2024 alkaen.

Johtopäätös

MiCA:n käyttöönotto krypto-omaisuutta koskevan yhtenäisen oikeudellisen kehyksen käyttöönotto merkitsee EU:n digitaalisten omaisuuserien markkinoilla mullistavaa vaihetta, sillä se antaa yrityksille mahdollisuuden tarjota ja palvella krypto-omaisuutta saumattomasti kaikissa jäsenvaltioissa. Aiemmin sääntelemättömässä ympäristössä toimineiden yritysten on nyt selvitettävä lupamenettelyt ja omaksuttava sääntöjenmukaiset toimintatavat. Samaan aikaan jo säännellyt yhteisöt voivat ohittaa vaivalloisen toimilupaprosessin, vaikka niiden on parannettava järjestelmiään MiCA:n kryptovaroja koskevien erityisvaatimusten mukaisiksi. Tämä sääntelyn kehittyminen korostaa keskeistä siirtymistä kohti standardoitua valvontaa, mikä lupaa parantaa markkinoiden eheyttä ja kuluttajansuojaa koko Euroopan kryptomaailmassa.

Aloittelijoille

Aloittelijan opas kryptovaluutoista

Väliaikainen

Aloittelijan opas lohkoketjuista ja kryptovaluutoista

Asiantuntija

Kryptovaluutta uutisia ammattilaisille